OŚWIATA W GMINIE

Dlaczego warto wybrać gminę Zabierzów jako miejsce edukacji dziecka?

Nasza Gmina dba o dostępność i jakość edukacji, wychowania i opieki, wyrazem tego jest:

 • prawidłowo rozplanowana sieć przedszkoli i szkół samorządowych,
 • profesjonalnie przygotowana do pracy kadra pedagogiczna,
 • nowoczesna baza dydaktyczna,
 • nowoczesne i atrakcyjnie wyposażone kąciki zabaw oraz place zabaw,
 • dobrze wyposażone i bezpieczne sale gimnastyczne oraz wielofunkcyjne boiska szkolne,
 • budynki szkolne ciągle rozbudowywane, modernizowane i na bieżąco odnawiane,
 • wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa uczniów w szkołach,
 • realizacja zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do możliwości i zainteresowań uczniów,
 • realizacja innowacji pedagogicznych i własnych programów nauczania,
 • nauka języka niemieckiego już od klasy VI,
 • klasy dwujęzyczne,
 • bezpłatna nauka pływania dla dzieci od klasy I do III szkół podstawowych w ramach lekcji wychowania fizycznego,
 • realizacja programów ze środków zewnętrznych połączona z wymianą zagraniczną uczniów,
 • dobrze zorganizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • integracyjny cykl wychowania i kształcenia od wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku niemowlęcym poprzez przedszkole i szkołę podstawową,
 • bezpiecznie zorganizowany dowóz uczniów do szkół i przedszkoli,
 • profesjonalne doradztwo zawodowe dla uczniów i rodziców,
 • motywacyjny i socjalny system stypendialny,
 • praca świetlic szkolnych dostosowana do potrzeb społecznych,
 • wyżywienie w formie cateringu (w tym gorące posiłki) w przedszkolach i szkołach,
 • żłobki, przedszkola i szkoły podstawowe prowadzone przez inne niż Gmina podmioty dotowane przez Gminę,
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna obejmująca wczesnym wspomaganiem rozwoju i pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci, uczniów, rodziców i szkoły.

Rozwiązania systemowe w  Gminie Zabierzów, służą ciągłej poprawie efektywności kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży. Każde dziecko znajduje w rzeczywistości szkolnej warunki pozwalające mu na rozwój i pełne wykorzystanie potencjału, albo na zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych, wynikających z indywidualnych uwarunkowań.

Na terenie Gminy realizowany jest pełny cykl edukacji integracyjnej. Dzieci niepełnosprawne objęte są pomocą od wczesnego wspomagania (0 do 6 lat) realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabierzowie, poprzez przedszkola- Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie i szkołę podstawową- Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa w Radwanowicach prowadzona przez Oświatowe Towarzystwo Integracyjne.

Mając na względzie przygotowanie naszych uczniów do mobilności w życiu zawodowym, w Gminie Zabierzów jako jednej z pierwszych, zorganizowane zostały Szkolne Ośrodki Kariery funkcjonujące już od 2005 r. Doradcy zawodowi zatrudnieni w szkołach, pomagają uczniom i ich rodzicom prawidłowo zaplanować ścieżkę kariery edukacyjnej i zawodowej, aby w perspektywie byli oni cenionymi pracownikami na rynku pracy, a wykonywana praca dawała im satysfakcję.

Gmina razem ze szkołami, współpracuje z uczelniami wyższymi z terenu Krakowa, instytucjami finansowymi, Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki i Małopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Działania te wspomagają uczniów w rozwijaniu pasji i zainteresowań, a także zwiększają ich szanse na dobry start w życiu zawodowym i rozwoju osobistym.

Socjalny i motywacyjny system stypendialny dla uczniów i studentów, sprzyja wyrównywaniu szans oraz rozwojowi zdolności i zainteresowań uczniów.

Efektem wspólnych działań Gminy i szkół są sukcesy i satysfakcja naszych uczniów na etapie kształcenia i w dorosłym życiu.

Obsługę ekonomiczną, administracyjną i organizacyjną żłobków, przedszkoli i szkół prowadzi Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zabierzowie.

Wybranie Gminy Zabierzów na miejsce edukacji dziecka to właściwa decyzja - zapraszamy.  

Kontakt:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Zabierzowie
ul. Kolejowa 15
32-080 Zabierzów

fax.: 12 285-40-74

12 285-15-62

Masz pytania? Zadzwoń!

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej